درباره ما


.:: دانشگاه جامع علمی کاربری مرکز آموزش جهاد کشاورزی شاهرود ::.
itvhe.ac.ir سامانه سجاد
دانشگاه جامع علمی کاربری
مرکز آموزش جهاد کشاورزی
شاهرود

سامانه سجاد

( www.shahrood.itvhe.sub.ir )

.

((itvhe.ac.ir))

78.38.67.145

92.50.57.8

92.50.52.125

پورتال موسسه آموزش عالی
علمی کاربردی جهاد کشاورزی
ایمیل : shahrood.itvhe@gmail.com


((wWw.Shahrood.itvhe.SuB.iR))
  • نویسنده : itvhe.ac.ir سامانه سجاد
  • دسته بندی : اطلاعیه ها
  • 23:50 - ۸۷/۱۰/۲۶

تاريخ‌ ، محل و نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌كارداني‌، كارشناسي‌ پيوسته‌ و هم‌چنين‌ كارشناسي‌ ناپيوسته‌ دانشگاه‌ جامع‌ علمي‌ - كاربردي‌ سال 1387 اعلام شد
تاريخ درج 22/10/1387

   سازمان سنجش آموزش كشور ضمن آرزوي‌ موفقيت‌ براي‌ خواهران‌ و برادران‌ داوطلبي‌ كه‌ در آزمون‌ دانشگاه‌ جامع‌ علمي‌ - كاربردي‌ سال 1387 ثبت‌ نام‌ نموده‌اند، بدين‌وسيله‌ به‌ اطلاع‌مي‌رساند كه‌ كارتهاي‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌، كارشناسي‌ پيوسته‌ و هم‌چنين‌ دوره‌ كارشناسي‌ ناپيوسته‌ دانشگاه‌ جامع‌ علمي‌ - كاربردي‌سال 1387 در روزهاي‌ چهارشنبه‌25/10/87 و پنج‌شنبه‌ 26/10/87براساس‌ مندرجات‌ بند «ب» اين‌ اطلاعيه‌ در حوزه‌هاي‌ توزيع‌ كارت‌ مندرج‌ در جداول‌شماره‌ 2 و 3 توزيع‌ مي‌گردد.

الف‌ - محل‌ توزيع‌ كارت‌
محل توزيع كارت ‌ورود به ‌جلسه ‌آزمون ‌كليه ‌داوطلبان‌ برمبناي‌شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ به‌ شرح‌جدول‌
شماره‌ 1 مي‌باشد .

ب‌ - نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ و تاريخهاي‌ توزيع‌ آن‌
كارتهاي‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ (به‌ جز داوطلباني كه براساس جدول شماره 1 حوزه توزيع كارت آنان شهرستان تهران مي باشد) در حوزه‌هاي‌سراسركشور وبراساس‌ سال‌تولد آنان‌توزيع‌ مي‌گردد.لذا كليه‌داوطلبان‌ شركت‌كننده‌ در آزمون‌ ، لازم‌ است‌ باتوجه‌ به‌ سال‌ تولد خود و در تاريخهاي‌ تعيين‌ شده‌شخصاً براي‌ دريافت‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ به‌ حوزه‌هاي‌ توزيع‌ كارت‌ (حوزه‌هاي‌ مندرج‌ در جدول‌ شماره‌ 2) مراجعه‌ نمايند.
1-توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ داوطلبان‌ (به جز داوطلباني كه شهرستان توزيع كارت آنان براساس جدول شماره 1 حوزه توزيع كارت آنان شهرستان تهران مي باشد) براساس‌ سال‌ تولد آنان‌ به‌ شرح‌ زيرمي‌باشد.
1-1-كليه‌ خواهران‌ و برادران‌ متولد سال‌ 1364 و سالهاي قبل از آن‌ از ساعت‌ 8 لغايت‌ 12 روز چهارشنبه‌25/10/1387 .
2-1-كليه‌ خواهران‌‌و برادران‌ متولد سالهاي‌ 1365، 1366 و 1367 از ساعت‌ 14 لغايت‌ 18 روز چهارشنبه 25/10/1387 .
3-1-كليه‌ خواهران‌ و برادران‌ متولد سال‌ 1368 و سالهاي بعدازآن  از ساعت‌ 8 لغايت‌ 12 روز پنج‌شنبه26/10/1387‌ .
2-كليه‌ خواهران‌ و برادراني‌ كه‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ آنان‌ در تقاضانامه‌ ثبت‌نام اينترنتي‌، يكي‌ از شهرستانهاي‌ تهران‌(كد‌320) ، شميرانات‌ (كد 336) ، رودهن(321)، دماوند(كد324) و فيروزكوه(كد323) مي‌باشد، لازم‌ است‌براساس‌ سال‌ تولد و شماره‌ شناسنامه‌ و با توجه‌ به‌ جدول‌ شماره‌ 3 براي‌ دريافت‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ به‌ حوزه‌هاي‌ مربوط مراجعه‌ نمايند.
ج‌- مدارك‌ مورد نياز براي‌ دريافت‌ كارت‌ ورودي‌
براي‌ دريافت‌ كارت‌ ورودبه‌ جلسه‌ آزمون‌ مدارك‌ زير مورد نياز است‌ .
شناسنامه‌ عكسداريا كارت ملي و يا كارت‌ شناسايي‌ معتبر عكسدار كه‌ حاوي‌ مشخصات‌ فردي‌ داوطلب‌ باشد .
د- تذكرهاي‌ مهم‌
1-كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ باارائه‌ شناسنامه‌ عكسدار يا كارت ملي و يا هرنوع‌ كارت‌ شناسايي‌ معتبر عكسدار ،منحصراً به‌ شخص‌ داوطلب‌ تسليم‌ خواهد شد ولذا ازتسليم‌ كارت‌ ورودي‌ به‌ غير داوطلب‌ خودداري‌ مي‌شود .
2-رعايت‌ شئونات‌ اسلامي‌ ، بويژه‌ پوشش‌ اسلامي‌ براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ به‌ هنگام‌ دريافت‌ كارت‌ ورودي‌ و شركت‌ در آزمون‌ الزامي‌ است‌ .
3-در روي‌ كارت‌ ورودي‌ نام‌ خانوادگي‌ ،نام‌ ،جنس،  سال‌ تولد، شماره‌ شناسنامه‌ ، پاسخگويي به معارف ، سهميه،  وضعيت‌ داوطلب‌، كد اشتغال، معدل ، كد ديپلم ، مقطع‌ ، گروه آموزشي، شاخه تحصيلي ، معلوليت ، كد رشته‌هاي انتخابي ، شهرستان محل آزمون‌ ، كد رشته امتحاني يا كد زير گروه آموزشي و كد رشته هاي انتخابي درج‌ گرديده‌ است‌.
4-درخصوص‌ مشخصات‌ شناسنامه‌اي‌ (شامل‌ نام‌ خانوادگي‌ ، نام‌ ، سال‌ تولد، شماره‌ شناسنامه‌)،عنوان‌ شاخه تحصيلي‌ و وضعيت‌ داوطلب، كد رشته انتخابي ، كد اشتغال ، معدل ،  كد ديپلم و سهميه چنانچه‌ باتوجه‌ به‌ مندرجات‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام اينترنتي ‌ اختلافي‌ مشاهده‌ نموديد، از كارت‌ ورودي‌ فتوكپي‌ تهيه‌ و در فتوكپي‌دور مورد يا موارد مربوط راخط بكشيد وصحيح‌ آن‌ را با خط خوانا و بدون‌ قلم‌ خوردگي‌ باخودكار قرمز در بالاي‌ آن‌ بنويسيد وفتوكپي‌ مربوط را به‌ نماينده‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور مستقر در حوزه‌ توزيع‌ كارت‌ تحويل‌ نماييد.
5-آن دسته از داوطلباني كه در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي آزمون سال 1387 دانشگاه جامع علمي-كاربردي متقاضي سهميه ايثارگران شده و در كارت ورود به جلسه آنان سهميه فوق درج گرديده، چنانچه استفاده از سهميه مذكور توسط ارگان ذيربط مورد تاييد قرار نگيرد از سهميه مربوط حذف خواهند شد.
6- چنانچه‌ تفاوتي‌ بين‌ درج‌ عنوان‌ مقطع‌ ، جنس‌ ، پاسخگويي به معارف  ، نام‌ گروه‌ آموزشي يا رشته‌ امتحاني‌ و معلوليت در كارت‌ ورودي‌ مندرج‌ باآنچه‌ كه‌ در فرم‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ اينترنتي درج‌كرده‌ايد مشاهده‌ نموديد، سريعاً و قبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌ به‌ واحد رفع‌ نقص‌  مستقر در حوزه‌ توزيع‌ كارت‌ مراجعه‌ و مورد يا موارد را گزارش‌ دهيد و موضوع‌را پي‌گيري‌ نماييد تا قبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌‌، برحسب‌ مورد اقدام‌ گردد.
7- براي حضور در جلسه آزمون علاوه بر كارت ورودي داوطلبان بايد شناسنامه عكسدار يا كارت شناسائي عكسدار معتبر ، چند مداد سياه نرم پررنگ ، مداد پاكن ، مداد تراش و سنجاق به همراه داشته باشند.
8-از آوردن وسايل اضافي به جلسه آزمون (بجز وسائل مندرج در بند 7 فوق ) مانند كيف دستي، ساك دستي، كتاب ، جزوه ، ماشين حساب ، تلفن همراه اكيداً خودداري نمايند.

   درخاتمه‌اضافه‌ مي‌نمايد كه‌واحد پاسخگويي‌غيرحضوري‌ همه‌روزه‌ بغير از ايام تعطيل‌ آماده ‌پاسخگويي ‌به ‌سوالات‌ مي‌باشد. لذا داوطلبان‌ در صورت‌ نياز مي‌توانند با شماره ‌تلفنهاي ‌99-88923595 به‌ طور مستقيم‌ با روابط عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ حاصل‌ نمايند

جدول‌ شماره‌ 1- شهرستان محل‌ توزيع‌ كارت‌ ومحل‌ اجراي‌ آزمون‌ داوطلبان دانشگاه جامع علمي – كاربردي سال 1387 ‌براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اينترنتي


نام‌ استان‌

شهرستان‌ محل‌ توزيع‌كارت‌ و
برگزاري‌ آزمون‌

شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌
دربرگ‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام اينترنتي

آذربايجان شرقي (10)

اسكو(121)

اسكو(121)

آذرشهر(120)

آذرشهر(120)

اهر(117)

اهر(117)، كليبر (136)، ورزقان(118)

بناب (139)

بناب (139)، عجب شير(140)، ملكان (142)

تبريز(124)

تبريز(124)، هريس (161)، بستان آباد (122)، سراب (132)، تيكمه داش (134)

جلفا (144)

جلفا (144)

شبستر (123)

شبستر (123)

مراغه (141)

مراغه (141)

مرند(145)

مرند(145)

ميانه (158)

ميانه (158)، هشترود(164)، چاراويماق (163)

 

آذربايجان غربي (11)

اروميه (170)

اروميه (170)

بوكان (187)

بوكان (187)

پيرانشهر (173)

پيرانشهر (173)

تكاب (191)

تكاب (191)

خوي (176)

خوي (176)

سلماس (180)

سلماس (180)

شاهين دژ(192)

شاهين دژ(192)

ماكو(185)

ماكو(185) ، چالدران (183)

مهاباد (189)

مهاباد (189)، سردشت (178)

مياندوآب (193)

مياندوآب (193)

نقده (196)

نقده (196)، اشنويه (195)

اردبيل (12)

اردبيل (111)

اردبيل (111)، نير (113)، نمين (112)

پارس آباد(152)

پارس آباد(152)، بيله سوار(151)

خلخال (130)

خلخال (130)، كوثر(128)

گرمي (153)

گرمي (153)

مشكين شهر(148)

مشكين شهر(148)

اصفهان (13)

اصفهان (202)

اصفهان (202)، نائين (240)، شاهين شهر(102)، هرند(104)

برخوارو ميمه (205)

برخوار و ميمه (205)

خميني شهر(208)

خميني شهر(208)

سميرم(213)

سميرم(213)

شهرضا(216)

شهرضا (216)، سميرم سفلي (215)

فريدن (220)

فريدن (220)، فريدون شهر (222)

فلاورجان (225)

فلاورجان (225)

كاشان (229)

كاشان (229)، آران و بيدگل (227)، اردستان (198)، نطنز(245)

گلپايگان (232)

گلپايگان (232)، خوانسار(210)

لنجان (236)

لنجان (236)، زرين شهر(228)

مباركه (235)

مباركه (235)

نجف آباد(243)

نجف آباد (243)، تيران و كرون (242)، چادگان (219)، علويجه (103)


ادامه جدول‌ شماره‌ 1- شهرستان محل‌ توزيع‌ كارت‌ ومحل‌ اجراي‌ آزمون‌ داوطلبان دانشگاه جامع علمي – كاربردي سال 1387 ‌براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اينترنتي


نام‌ استان‌

شهرستان‌ محل‌ توزيع‌كارت‌ و
برگزاري‌ آزمون‌

شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌
دربرگ‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام اينترنتي

 

ايلام (14)

ايلام (249)

ايلام (249)،مهران(263)، ايوان(247)

آبدانان(251)

آبدانان(251)

دره‌شهر(253)

دره‌شهر(253)

دهلران (256)

دهلران (256)

شيروان و چرداول (259)

شيروان و چرداول (259)

 

بوشهر(15)

بوشهر(296)

بوشهر(296)، تنگستان (300)، دشتي (307)، گناوه (317)، ديلم (315)

دشتستان (304)

دشتستان (304)، برازجان (116)

دير(310)

دير(310)، كنگان (313)، عسلويه (101)، جم (312)

 

تهران (16)

اسلام شهر(326)

اسلام شهر(326)

پاكدشت (349)

پاكدشت (349)

تهران (320)

تهران (320) ، دماوند(324)، فيروزكوه (323)، شميرانات (336)، رودهن(321)

رباط كريم (337)

رباط كريم (337)

ري (329)

ري (329)

ساوجبلاغ (332)

ساوجبلاغ (332)، هشتگرد(107)

شهريار(338)

شهريار (338)، شهر قدس(339)، ملارد(407)

كرج (346)

كرج (346)، رجايي شهر (106)

نظرآباد (333)

نظرآباد (333)

ورامين (351)

ورامين (351)

 

چهارمحال وبختياري

(17)

بروجن (355)

بروجن (355)

شهركرد(358)

شهركرد (358)، اردل (353)

فارسان (362)

فارسان (362) ، كوهرنگ (361)

لردگان (364)

لردگان (364)

خراسان جنوبي (18)

بيرجند (377)

بيرجند (377)، سربيشه (376) ، درميان (375)

 بشرويه (416)

 بشرويه (416)

قائنات (421)

قائنات (421)، قاين (379)

نهبندان (443)

نهبندان (443)

فردوس (418)

فردوس (418) ، سرايان (417)

خراسان رضوي (19)

تربت جام (383)

تربت جام (383)، تايباد(380)

تربت حيدريه (390)

تربت حيدريه(390)، رشتخوار(387)،خواف (393)، مه ولات (388)

چناران (435)

چناران (435)

سبزوار(406)

سبزوار(406)، جغتاي (400)

سرخس (409)

سرخس (409)

فريمان (437)

فريمان (437)

قوچان (424)

قوچان (424)

درگز (397)

درگز (397)

كاشمر (429)

كاشمر(429)، برداسكن(426)، خليل آباد (427)

گناباد (432)

گناباد (432) ، بجستان (431)

مشهد (439)

مشهد (439)، كلات (438)

نيشابور(448)

نيشابور(448)

خراسان شمالي

(20)

بجنورد(372)

بجنورد(372)، جاجرم (369)

اسفراين (367)

اسفراين (367)

شيروان (411)

شيروان (411)، فاروج (422)

 مانه و سملقان (371)

 مانه و سملقان (371)


ادامه جدول‌ شماره‌ 1- شهرستان محل‌ توزيع‌ كارت‌ ومحل‌ اجراي‌ آزمون‌ داوطلبان دانشگاه جامع علمي – كاربردي سال 1387 ‌براساس‌
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اينترنتي


نام‌ استان‌

شهرستان‌ محل‌ توزيع‌كارت‌ و
برگزاري‌ آزمون‌

شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌
دربرگ‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام اينترنتي

خوزستان (21)

آبادان (452)

آبادان (452) ، خرمشهر (472)

انديمشك (455)

انديمشك (455)

اهواز(457)

اهواز(457)، دشت آزادگان (479) ،‌شادگان (485) ، رامشير(482)

ايذه (462)

ايذه (462)، باغ ملك (458)

 بندر ماهشهر (465)

 بندر ماهشهر (465)،  اميديه(463) ، هنديجان (466)

بهبهان (470)

بهبهان (470)

رامهرمز(483)

رامهرمز(483)

دزفول (476)

دزفول (476)

شوش (488)

شوش (488)

شوشتر(491)

شوشتر(491) ،گتوند (490)

مسجد سليمان (495)

مسجد سليمان (495) ، لالي (494)

زنجان (22)

ابهر(500)

ابهر(500)، صائين قلعه (133)

خدابنده (507)

خدابنده (507)

خرمدره (498)

خرمدره (498)

زنجان (512)

زنجان (512)، ايجرود(513) ، ماه نشان (511)

 طارم (510)

 طارم (510)

سمنان (23)

دامغان (524)

دامغان (524)

سمنان (526)

سمنان (526)، مهديشهر(527)

شاهرود(532)

شاهرود(532)

گرمسار(536)

گرمسار(536)

سيستان وبلوچستان
(24)

ايرانشهر(542)

ايرانشهر(542) ، سرباز (541)، بمپور(539)

چابهار(546)

چابهار(546)، نيك شهر(547)، كنارك (550)

زابل (553)

زابل (553)، زهك (555)

زاهدان (557)

زاهدان (557)، خاش (548)

سراوان (565)

سراوان (565)

فارس (25)

آباده (570)

آباده (570) ، خرم بيد (569)

استهبان (573)

استهبان (573)

ارسنجان (616)

ارسنجان (616)

 اقليد(575)

 اقليد(575)

بوانات (567)

بوانات (567)

پاسارگاد (617)

پاسارگاد (617)، سعادت شهر(108)

جهرم (581)

جهرم (581)

داراب (585)

داراب (585)

 زرين دشت (583)

 زرين دشت (583)

شيراز (594)

شيراز (594)، سپيدان (588)

فسا (598)

فسا (598)

 فراشبند (601)

 فراشبند (601)

فيروز آباد (603)

فيروز آباد (603)

قيروكارزين(602)

قيروكارزين(602)

كازرون (608)

كازرون (608)

لارستان (613)

لارستان (613)، لامرد (612)، مهر(614)، خنج (611)

مرودشت (619)

مرودشت (619)

ممسني (623)

ممسني (623)

ني ريز (627)

ني ريز (627)


ادامه جدول‌ شماره‌ 1- شهرستان محل‌ توزيع‌ كارت‌ ومحل‌ اجراي‌ آزمون‌ داوطلبان دانشگاه جامع علمي – كاربردي سال 1387 ‌براساس‌
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اينترنتي


نام‌ استان‌

شهرستان‌ محل‌ توزيع‌كارت‌ و
برگزاري‌ آزمون‌

شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌
دربرگ‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام اينترنتي

قزوين (26)

آبيك (515)

آبيك (515)

البرز (459)

البرز (459) ، محمديه (973)

 تاكستان (503)

 تاكستان (503)

قزوين (521)

قزوين (521)، بوئين زهرا (517)، معلم كلايه (135)

قم (27)

قم (342)

قم (342)

كردستان (28)

بيجار (636)

بيجار (636)

 سقز (639)

 سقز (639)، بانه (630)

سنندج (642)

سنندج (642)، مريوان (653) ، سروآباد (651)

ديواندره (640)

ديواندره (640)

قروه (646)

قروه (646)

كامياران (641)

كامياران (641)

كرمان (29)

بافت (657)

بافت (657)

بردسير(659)

بردسير(659)

بم(663)

بم(663)

جيرفت (669)

جيرفت (669)

رفسنجان (672)

رفسنجان (672)

زرند (675)

زرند (675)

سيرجان (677)

سيرجان (677)

شهربابك (679)

شهربابك (679)

كرمان (685)

كرمان (685)، راور(681) ، باغين (126)

كهنوج (691)

كهنوج (691) ، منوجان (692) ، رودبارجنوب (688)، قلعه گنج (690)

كرمانشاه (30)

اسلام آباد غرب (267)

اسلام آباد غرب (267) ، دالاهو (266)

پاوه (277)

پاوه (277)

سرپل ذهاب (284)

سرپل ذهاب (284) ، قصرشيرين (289)، ثلاث باباجاني (280)، گيلانغرب (293)

سنقر (286)

سنقر (286)

صحنه (270)

صحنه (270)

كرمانشاه (272)

كرمانشاه (272) ، جوانرود (282) ، هرسين (273)، روانسر (281)، ماهيدشت (275)

كنگاور (291)

كنگاور (291)

كهكيلويه و بويراحمد
(31)

بويراحمد (695)

بويراحمد (695) ، دنا (694)، ياسوج (701)

كهكيلويه (702)

كهكيلويه (702) ، بهمئي (697)، دهدشت (138)

گچساران (706)

گچساران (706)

گلستان (32)

كلاله (816)

كلاله (816)

گرگان (809)

گرگان (809)، آق قلا(808)، بندر گز (805)، بندر تركمن (780)، علي‌آباد (800)، كردكوي (806).

گنبدكاووس (814)

گنبدكاووس (814)، آزادشهر (811)، راميان (813)

 مينودشت (818)

 مينودشت (818)

گيلان (33)

آستانه اشرفيه (711)

آستانه اشرفيه (711)

بندرانزلي (713)

بندرانزلي (713)

رضوانشهر (714)

رضوانشهر (714)

رشت (722)

رشت (722)، شفت (734)

رودبار (726)

رودبار (726)

رودسر (729)

رودسر (729)، املش (728)

صومعه سرا (732)

صومعه سرا (732) ، ماسال (716)

طوالش (717)

طوالش (717)، آستارا (708) ، تالش(137)

 فومن (735)

 فومن (735)

لاهيجان (738)

لاهيجان (738)، سياهكل (737)

لنگرود (740)

لنگرود (740)


ادامه جدول‌ شماره‌ 1- شهرستان محل‌ توزيع‌ كارت‌ ومحل‌ اجراي‌ آزمون‌ داوطلبان دانشگاه جامع علمي – كاربردي سال 1387 ‌براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اينترنتي


نام‌ استان‌

شهرستان‌ محل‌ توزيع‌كارت‌ و
برگزاري‌ آزمون‌

شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌
دربرگ‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام اينترنتي

لرستان (34)

 ازنا (741)

 ازنا (741)

اليگودرز (744)

اليگودرز (744)

 پلدختر (755)

 پلدختر (755)

خرم آباد (754)

خرم آباد (754)

بروجرد (747)

بروجرد (747)

 سلسله (749)

 سلسله (749)، ، دلفان (763) ، الشتر (150)، نورآباد(143)

دورود (760)

دورود (760)

كوهدشت (767)

كوهدشت (767)

مازندران (35)

آمل (770)

آمل (770)

بابل (774)

بابل (774)

بابلسر (777)

بابلسر (777)

بهشهر (783)

بهشهر (783)، گلوگاه(782)

تنكابن (788)

تنكابن (788) ، سلمانشهر(110)

چالوس (824)

چالوس (824)، كلاردشت (826)

رامسر (790)

رامسر (790)

ساري (794)

ساري (794)، جويبار (802)

سوادكوه (798)

سوادكوه (798)

قائم شهر (803)

قائم شهر (803) ، كياكلا (807)

محمودآباد (771)

محمودآباد (771)

نور (822)

نور (822)

نكا (784)

نكا (784)

نوشهر (827)

نوشهر (827)

مركزي (36)

اراك (830)

اراك (830)، آشتيان (835) ، تفرش (838) ، كميجان (831)

خمين (840)

خمين (840) ، دليجان (842)

ساوه (846)

ساوه (846)، زرنديه (845)

شازند (849)

شازند (849)

محلات (851)

محلات (851)، نيمور(129)

هرمزگان (37)

بندرعباس (859)

بندرعباس (859)، ابوموسي (854)، قشم (872)، بستك (862)، بندر لنگه (866)، پارسيان «گاوبندي» (865 )، خمير (856)

حاجي آباد(857)

حاجي آباد(857)

 رودان (875)

 رودان (875)

ميناب (877)

ميناب (877)، جاسك (869)

كيش (864)

كيش (864)

همدان (38)

اسدآباد (892)

اسدآباد (892)

تويسركان (880)

تويسركان (880)

رزن (893)

رزن (893)

ملاير (887)

ملاير (887)

نهاوند (890)

نهاوند (890)

همدان (897)

همدان (897)، بهار (894)، كبودرآهنگ (883)، لالجين(114)

يزد (39)

اردكان (901)

اردكان (901)

بافق (905)

بافق (905)

تفت (908)

تفت (908)

خاتم (912)

خاتم (912)

طبس (414)

طبس (414)

 ميبد (902)

 ميبد (902)

يزد (916)

يزد (916)، ابركوه (907)، مهريز (911)، صدوق (914) اشكذر(115)

براي مشاهده جدول شماره 2 و 3 اينجا را كليك نماييد

روابط عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور